1

2

3

4

5

6

7

8

Отчет об исполнении бюджета за 2019 год - http://www.molomonosovskiy.ru/novosti/493-informatsiya-o-byudzhete-munitsipalnogo-okruga-za-2019-god